0

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

წინამდებარე დოკუმენტი არის ქარის ვებ გვერდის qari.eco (ქარის ონლაინ მაღაზიის) კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. 

ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია მომხმარებლების პირადი ინფორმაციის დაცვა. წინამდებარე დოკუმენტი მოიცავს ინფორმაციას თუ რა ტიპის მონაცემები გროვდება და ინახება ქარის მიერ, ასევე როგორ ვიყენებთ ჩვენ ამ მონაცემებს. 

დამატებითი კითხვების, პრეტენზიის, თხოვნის შემთხვევაში, გთხოვთ დაგვიკავშირდით ქარის ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. ჩვენი გუნდი მზადაა დეტალურად გიპასუხოთ კითხვებზე.  

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა მოქმედებს მხოლოდ ონლაინ აქტივობებზე და ძალაშია ვებ გვერდის ვიზიტორებისთვის. ეს პოლიტიკა არ არეგულირებს ინფორმაციას, რომელიც გროვდება ელექტრონული სივრცის მიღმა ან ქარის ვებ გვერდის გარდა რაიმე სხვა საშუალებით.

წინამდებარე დოკუმენტი არის ორმხრივად მავალდებულებელი ხელშეკრულება, რომელიც ფორმდება თქვენსა და შპს მერკურს შორის. შპს მერკურის რეგისტრირებული მისამართია - ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ცინცაძის ქ., N 43, ბ. 4ა.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა მისი ცვლილებებით ქარის სხვა რეგულაციებთან ერთად წარმოადგენს ერთიან დოკუმენტს და უნდა იქნეს განხილული ერთად, როგორც მომხმარებელთან გაფორმებული ერთიანი ხელშეკრულება.

 1. მონაცემების დამუშავების საფუძვლები;

თქვენ მიერ ქარისთვის მიწოდებული პერსონალური მონაცემების დამუშავების საფუძველია თქვენ მიერ გაცხადებული თანხმობა. მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია იმისთვის, რომ ქარისგან მიიღოთ მომსახურება, ისარგებლოთ ონლაინ მაღაზიით და შეიძინოთ მასში (ვებ გვერდი და ონლაინ მაღაზია ერთად მოხსენიებული როგორც „ვებ გვერდი“) განთავსებული პროდუქცია. 

 1. თანხმობა;

ქარის ვებ გვერდით სარგებლობით, თქვენ აცხადებთ თანხმობას კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე, ეთანხმებით მის პირობებს და გვანიჭებთ უფლებამოსილებას დავამუშავოთ, შევინახოთ და გამოვიყენოთ თქვენ მიერ მოწოდებული პერსონალური ინფორმაცია მომსახურების გაწევის მიზნებისთვის კანონმდებლობის შესაბამისად.

ვებ გვერდზე რეგისტრაციის პროცედურის გავლისას მომხმარებელი უთითებს რომ გაეცნო და ეთანხმება წინამდებარე კონფიდენციალობის პოლიტიკას. ამ ღილაკის მონიშვნა და დათანხმება განხილული უნდა იყოს როგორც წერილობითი ფორმით გაცემული თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე. 

 1. რა მონაცემებს ვიღებთ თქვენგან;

ვებ გვერდზე რეგისტრაციისას თქვენ უთითებთ შემდეგ ინფორმაციას:

რეგისტრაციისთვის აუცილებელია ამ ინფორმაციის მითითება, მათ გარეშე მომხმარებელი ვერ დარეგისტრირდება ვებ გვერდზე. 

შეკვეთის გაფორმების შემდეგ ანგარიშსწორებისას ვებ გვერდი გადაგამისამართებთ ბანკის ანგარიშსწორების გვერდზე, სადაც შეგყავთ თქვენი ბარათის მონაცემები და ადასტურებთ გადარიცხვას. ჩვენ არ გვაქვს წვდომა თქვენი ბარათის მონაცემებზე. ისინი არ ინახება ჩვენთან. 

თქვენ ხართ პასუხისმგებელი მოწოდებული ინფორმაციის სისწორეზე. ქარი არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერ ზიანზე, რაც შეიძლება წარმოიშვას მოწოდებული ინფორმაციის უზუსტობის გამო.  

არავის გადასცეთ ინფორმაცია ვებ გვერდზე თქვენი მომხმარებლისა და ფასვორდის შესახებ.

 1. ლოგ ფაილები და cookies;

ქარი სარგებლობს ლოგ ფაილების სტანდარტული პროცედურით. სხვა ვებ გვერდების მსგავსად, ქარი იყენებს Cookies. ლოგ ფაილები და Cookies გამოიყენება იმისთვის რომ ვებ გვერდმა შეინახოს ინფორმაცია მომხმარებლების ქცევის შესახებ და გავაუმჯობესოთ მომსახურების ხარისხი.  მათი მეშვეობით გენერირდება და გროვდება შემდეგი ინფორმაცია:

ამ ინფორმაციით არ ხდება კონკრეტული მომხმარებლის იდენტიფიცირება და წარმოადგენს ანალიტიკურ მონაცემებს. 

ამგვარი ინფორმაციის დამუშავების მიზანია:

ვებ გვერდის გამოყენების დაწყებისას თქვენ გაქვთ საშუალება დაეთანხმოთ cookies. თუ არ დააჭერთ შესაბამის ღილაკს, თუმცა გააგრძელებთ შეტყობინების მიუხედავად ვებ გვერდით სარგებლობას, ამგვარი ქმედება ჩაითვლება თანხმობად. 

Cookie-ს პარამეტრების ცვლილება შეგიძლიათ ბრაუზერის პარამეტრების შეცვლით. 

 1. მონაცემთა დამუშავების მიზანია;

ქარი შეგროვებულ ინფორმაციას იყენებს სხვადასხვა მიზნებისთვის, კერძოდ:

თქვენ უფლება გაქვთ მოითხოვოთ პირდაპირი მარკეტინგისთვის თქვენი პერსონალური მონაცემების გამოყენების შეწყვეტა, გამოწერის გაუქმება. ამისთვის, მოგვმართეთ ელექტროული ფოსტის მეშვეობით. მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა ქარი შეწყვეტს პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის თქვენი ინფორმაციის გამოყენებას. პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთივის მონაცემების გამოყენებაზე უარი არ გულისხმობს ყველა სხვა მომსახურების  გაუქმებას. 

 1. მონაცემების მიღების წყაროები;

ვებ გვერდი ინფორმაციას იღებს შემდეგი წყაროებიდან:

 1. მომხმარებლის უფლებები;

ჩვენი მიზანია სრულად იცოდეთ თუ რა უფლებები აქვს პირს მის პერსონალურ ინფორმაციასთან დაკავშირებით. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ:

ნებისმიერი ცვლილება შეგიძლიათ განახორციელოთ თავად, ვებ გვერდზე თქვენი პირადი პროფილის ცვლილებით, თუ ამგვარად ცვლილება ვერ ხორციელდება დაგვიკავშირდით ელექტრონულ ფოსტაზე. 

 1. ვის ვუზიარებთ მონაცემებს;

თქვენი პერსონალური მონაცემების გაზიარება შეიძლება საჭირო გახდეს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევებში, დანაშაულის დადგენის, გამოძიების ან დანაშაულის აღკვეთის მიზნით.

პერსონალური მონაცემების გაზიარება ხდება პარტნიორი საკურიერო მომსახურების კომპანიისთვის, რომლიც უზრუნველყოფს თქვენთვის მომსახურების გაწევას - მითითებულ მისამართზე შეძენილი პროდუქციის მოტანას. საკურიერო კომპანიას გადაეცემა ინფორმაცია თქვენ შესახებ, კერძოდ, შეკვეთის დეტალები, სახელი, გვარი, მისამართი და საკონტაქტო ნომერი. თქვენს მიერ გადმოცემული ინფორმაციის გამჟღავნება არ მოხდება სხვა მიზნით, გარდა შეძენილი პროდუქციის მოწოდებისა. 

 1. მონაცემთა უსაფრთხოება;

ქარი განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით ეკიდება უსაფრთხოების საკითხს. თქვენ მიერ ვებ გვერდისთვის მიწოდებული ინფორმაცია ინახება დაცულ ქლაუდ სერვერებზე.

თქვენი პირადი პროფილი ხელმისაწვდომია მხოლოდ თქვენ მიერ შერჩეული მომხმარებლისა და პასვორდის მეშვეობით. არ გაუზიაროთ ეს ინფორმაცია მესამე პირებს. ქარი იხსნის პასუხისმგებლობას იმ შემთხვევებისთვის თუ თქვენს პროფილზე ავტორიზაციისთვის საჭირო ინფორმაციით ისარგებლებენ მესამე პირები. ასეთი ეჭვის არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ დაუყოვნებლივ შეგვატყობინეთ.

 1. მესამე მხარე-ვებ გვერდები და მათი კონფიდენციალობის პოლიტიკა;

ქარის კონფიდენციალობის პოლიტიკა არ ვრცელდება სხვა კომპანიებსა და ვებ გვერდებზე. თუ თქვენ გადამისამართდებით სხვა ვებ გვერდზე ქარის ვებ გვერდიდან, გთხოვთ გაეცანით ამ ვებ გვერდის გამოყენების პირობებსა და კონფიდენციალობის პოლიტიკას. 

 1. არასრულწლოვანთა დაცვა;

ჩვენი პრიორიტეტია დაცული იქნეს არასრულწლოვნების მიერ ინტერნეტის გამოყენება. მოვუწოდებთ მშობლებს და კანონიერ წარმომადგებლენს, დააკვირდნენ, მონაწილეობა მიიღონ, აკონტროლონ ან მეთვალყურეობა გაუწიონ არასრულწლოვნების ონლაინ აქტივობებს. 

ქარის მიერ შეუძლებელია გადამოწმდეს უთითებს თუ არა მომხმარებელი ავტორიზაციისას სწორ და უტყუარ ინფორმაციას, მათ შორის საკუთარი ასაკის შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენთვის ცნობილია, რომ ვებ გვერდზე რეგისტრირებული მომხმარებელი არის არასრულწლოვანი, რომელსაც არ აქვს თანხმობა კანონიერი წარმომადგენლისგან ისარგებლოს ქარის ვებ გვერდით გთხოვთ, დაუყოვნებლივ დაგვიკავშირდით შემდგომი რეაგირებისთვის.

 1. მონაცემთა შენახვის ვადა;

 ქარი პერსონალურ მონაცემებს ინახავს მომსახურების მთელი პერიოდის განმავლობაში. გარდა ამისა, ინფორმაცია დაცულ სერვერებზე ინახება მომსახურების დასრულების შემდეგ 10 წლამდე ვადით. 

 1. ცვლილებები;

ქარი უფლებას იტოვებს შეცვალოს წინამდებარე კონფიცენდიალობის პოლიტიკა დროდადრო. ყველა ცვლილება განთავსებული იქნება ქარის ვებგვერზე და ძალაში შევა განთავსების მომენტიდან. თქვენ მიერ ვებ გვერდით სარგებლობა განხილული იქნება როგორც შეცვლილ კონფიდენციალობის პოლიტიკაზე თანხმობა. იმ შემთხვევაში, თუ არ ეთანხმებით შეცვლილ პირობებს არ ისარგებლოთ ვებ გვერდით.